colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit17ckh

Hrozne veľa roboty

Počet bodov: 30, časový limit: 1000ms

Jaro pripravoval krajské kolo zenitu. Nemal už veľa času a ešte stále mu chýbali vstupy k jednej úlohe. Vtom mu napadlo skvelé riešenie! Čo keby si tie vstupy napísali súťažiaci sami? Zašiel teda za fyzikom Jančim, ktorý má stroj času, a z budúcnosti si zobral riešenia tejto úlohy.

Úloha z krajského kola sa volá Jagavé Zenity. Mali ste v nej zistiť, koľkými spôsobmi sa z reťazca malých písmen anglickej abecedy dá zvýrazniť \(5\) znakov, ktoré dávajú slovo “zenit”. Teraz dostanete slovom napísaný počet rôznych spôsobov, ktoré dávajú slovo “zenit” a máte vypísať reťazec, ktorý by viedol k tomuto výsledku.

Vstup a výstup

Na vstupe bude jeden riadok, ktorý obsahuje počet spôsobov, ktorými vieme nájsť v reťazci slovo “zenit”. Tento počet je uvedený slovne, napr. “pätnásť” namiesto \(15\). Najväčšie číslo, ktoré sa môže vyskytnúť na vstupe, je \(1\,000\,100\).

Na výstup uveďte ľubovoľný reťazec, z ktorého by sme vedeli dosiahnuť číslo na vstupe. Počet znakov vo vašom reťazci nesmie presiahnuť \(1\,000\,000\). Ak existuje viacero možných odpovedí, vypíšte ktorúkoľvek. Ak neexistuje žiadna správna odpoveď1, vypíšte namiesto toho -1.

Môžete predpokladať, že každý vstup reprezentuje korektný zápis číslovky v Slovenčine podľa doleuvedených pravidiel2.

V sadách platia nasledovné obmedzenia:

číslo sady \(n \leq\)
\(1\) \(19\)
\(2\) \(999\)
\(3\) \(987654\)
\(4\) \(10000100\)
\(5\) \(10000100\)

Navyše, v štvrtej sade sú len zložené čísla, zatiaľ čo v piatej len prvočísla.

Gramatické pravidlá

Pravidlá slovenského pravopisu, kapitola IV.:

Dovedna sa píšu číslovky v základnom tvare, napr. pätnásť, dvadsaťsedem, stojeden, sedem, stodvadsať, tisícpäť, sedemtisícdesať.

Číslovky označujúce stovky a tisícky sa píšu spolu, napr. dvesto, sedemsto, tritisíc, dvadsaťsedemtisíc, stoosemdesiatdvatisíc.

Číslovky označujúce milióny, miliardy, bilióny sa píšu oddelene, napr. štyri milióny, päť miliónov, tri miliardy, sedem biliónov.

Príklady

Input:

jeden

Output:

zenitrazdva

Input:

styri

Output:

zzeenit

Input:

dvestostyridsattri

Output:

znqztzeeenhnniiifttt

  1. dĺžky menej ako \(10^6\)

  2. V knihe Pravidlá slovenského pravopisu je uvedená možnosť oddeliť tisícky, stovky a desiatky s jednotkami. Túto možnosť v našich vstupoch používať nebudeme.


(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013