colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit13kki

I: Dlžoby (zľahčené)
40 bodov Časový limit: 2000 ms


Maroško sa v školskom kole snažil pochopiť zákonitosti medzinárodných ekonomických vzťahov. Keďže ste mu príliš nepomohli, rozhodol sa, že si úlohu trošku zjednoduší. Ak mu nepomôžete ani s týmto, tak sa mu budú ostatní prezidenti posmievať.

Model je nasledovný. Majme dve strany A a B. A dlží B sumu S . V obehu je N typov platidiel, každý má nejakú nominálnu hodnotu. A disponuje niekoľkými kusmi každého z týchto platidiel. B nedisponuje žiadnymi platidlami a nedokáže vydávať. Vie A splatiť svoj dlh presne? Zistite preto minimálny počet kusov platidiel, ktoré musí A zaplatiť B.

Na prvom riadku vstupu sú dve čísla N (1 ≤ N ≤ 50) a S (1 ≤ S ≤ 10,000). Na zvyšných N riadkoch sú popisy platidiel. Na i-tom z týchto riadkov sú dve čísla hi a pi. Číslo hi označuje hodnotu i-teho platidla a pi označuje počet kusov tohto typu platidla, ktoré má A k dispozícii. Pre každé i platí 1 ≤ hi ≤ 10,000 a 1 ≤ pi ≤ 50.

Ak A pomocou svojich platidiel nedokáže presne splatiť sumu S, vypíšte NEDA SA. V opačnom prípade vypíšte minimálny počet kusov platidiel, ktoré na splatenie dlhu treba použiť.

> Príklady:

vstup
3 19
15 3
6 3
1 17 
výstup
4 
Jednou možnosťou by bolo zaplatiť platidlom s hodnotou 15 a štyrmi jednotkami. Lepším riešením je ale použiť všetky platidlá s hodnotou šesť a jednu jednotku.

vstup
2 24
7 3
2 4 
výstup
NEDA SA 
Ak chceme zaplatiť dosť, musíme použiť všetky tri sedmičky. Potom to ale pomocou dvojok nebudeme schopní presne doplatiť.

vstup
6 5613
541 44
90 41
43 50
7651 45
13 48
83 2
výstup
21 
(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013