colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit13kke

E: Ekonomické štatistiky
25 bodov Časový limit: 1000 ms


Rok vrcholí a prezidentská kancelária sa pomaly pripravuje na zhrnutie a bilancovanie. V prvej fáze tohto procesu sa zhromažďujú najrôznejšie štatistiky. Následne Maroškovi poradcovia pripravia prejav, ktorý má do ďalšieho roku naladiť obyvateľov tak, aby uverili, že to bude lepšie.

V tejto úlohe sa budeme venovať štatistikám konzumácie jahôd v rôznych regiónoch sveta. Rok ešte neskončil a preto tieto štatistiky nemáme úplné. Presnejšie, pre každý región máme počet tisícok ton jahôd, ktoré jeho obyvatelia v tomto roku skonzumovali a tiež horný odhad, koľko tisícok ton ešte môžu do konca roka skonzumovať. Napíšte Maroškovým poradcom program, ktorý prečíta tieto údaje a zistí, ako najlepšie a ako najhoršie sa môže v tomto rebríčku umiestniť Slovensko na konci roka.

Na prvom riadku vstupu je počet regiónov N a poradie Slovenska S. Platí 1 ≤ N ≤ 500,000 a 1 ≤ S ≤ N. Na nasledujúcich N riadkoch sú štatistiky jednotlivých regiónov. Na riadku i sú čísla pi a qi. Hodnota pi je množstvo jahôd, ktoré i-ty región doteraz v tomto roku skonzumoval a qi je maximálne množstvo, ktoré do konca roka ešte môže skonzumovať. Obe tieto čísla sú celé, nezáporné a nepresahujú milión. Regióny sú na vstupe zoradené nerastúco podľa pi.

Ak regióny na vstupe číslujeme od 1, potom S-tý región v tomto poradí je Slovensko. Pre každý región platí, že jeho štatistika na konci roka môže byť ľubovoľné číslo medzi pi a pi + qi vrátane. V prípade rovnosti sa výsledne poradie určí podľa poradia na vstupe.

Uveďme si príklad: Nech pre Slovensko platí p = 7 a q = 2. Naša krajina bude teda mať na konci roka v štatistikách nejakú hodnotu medzi 7 a 9 vrátane. Nech pre nejaký región platí p = 8 a q = 5. Tento región bude teda mať na konci hodnotu medzi 8 a 13. Preto je možné, že Slovensko skončí nad ním. Nech pre nejaký iný región platí p = 3 a q = 4. Je síce možné, že na konci roka bude mať tento región rovnaké štatistiky ako Slovensko, ale vďaka počiatočnému poradiu bude určite v záverečnom rebríčku za Slovenskom.

Na výstup vypíšte do jediného riadku dve medzerou oddelené čísla: najlepšie a najhoršie možné poradie Slovenska na konci roka. Pozámka: Pamäťový limit v tejto úlohe je 128 MB.

> Príklady:

vstup
5 3
10 3
8 5
7 2
5 1
1 10 
výstup
2 4 
Slovensko možno predbehne región, ktorý je teraz druhý v poradí. Na druhej strane je možné, že budeme predbehnutí posledným regiónom.

vstup
4 1
10 0
6 4
5 5
4 6 
výstup

1 1 
vstup
6 3
5 10
5 10
4 10
3 10
3 10
3 10 
výstup
1 6 
(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013