colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit14ckd

D: O publikačnom minime
25 bodov Časový limit: 500 ms

Ak chce nejaké zviera získať titul PhD, musí pravidelne zverejňovať výsledky svojho výskumu na rešpektovaných fórach. Ohlas vo zvieracej vedeckej komunite je azda najvierohodnejší dôkaz kvality výskumu. Preto akreditačná komisia zaviedla takzvané publikačné minimum: minimálny počet vydaných článkov, ktorý je nevyhnutné mať v čase obhajoby.

Na niektorých článkoch spolupracuje viacero zvierat. V tejto úlohe budeme uvažovať model, v ktorom má každý autor na publikácii rovnaký podiel. Napríklad, ak má článok troch autorov, každý autor si pripisuje jednu tretinu publikácie. Prečítajte zoznam článkov a zoraďte zvieratká podľa toho, koľko článkov už majú publikovaných. V tomto zozname oddeľte čiarou tie zvieratá, ktoré už splnili požiadavku na publikačné minimum.

Vstup a výstup

Na prvom riadku vstupu sú dve medzerou oddelené kladné celé čísla \(N\) a \(M\). \(N\) označuje počet článkov na vstupe a \(M\) je počet článkov nevyhnutných na získanie PhD. Ani jedno číslo nepresahuje 500.

Každý z ďalších \(N\) riadkov je venovaný jednému článku. Pre každý článok je na danom riadku neusporiadaný zoznam autorov. Každý článok má aspoň jedného a najviac 10 autorov. Autor je jednoslovné meno, ktoré sa skladá len z malých písmen anglickej abecedy. Jeho dĺžka je medzi 1 a 20. Medzi dvoma susednými autormi na riadku je práve jedna medzera. Na každom riadku bude každý autor najviac raz.

Na výstup vypíšte zoznam všetkých zvierat, ktoré sa vyskytli medzi autormi. Do každého riadka vypíšte jedno zviera. Tento zoznam má byť usporiadaný klesajúco podľa množstva publikácií. Okrem týchto riadkov vypíšte ešte jeden riadok: deliacu čiaru medzi tými, ktorí splnili minimum a tými, ktorí nie. Táto čiara sa skladá z 20 pomlčiek. Vypíšte ju za posledným zvieraťom, ktoré kritérium splnilo. Ak také zviera nie je, vypíšte ju na úplne prvý riadok. Ak má zviera počet publikácií rovný minimu, je to postačujúce.

V prípade, že majú niektoré zvieratá rovnako publikácií, postupujte podľa lexikografického kritéria. Presnejšie, zvieratá s rovnakým počtom publikácií zoraďte lexikograficky rastúco. Pri lexikografickom porovnaní dvoch slov \(u\) a \(v\) hľadáme zľava prvé písmenko, na ktorom sa líšia. V usporiadaní je menšie to slovo, ktorého písmenko je skôr v abecede. Ak také písmenko neexistuje, potom je v usporiadaní menšie to slovo, ktoré je kratšie. Napríklad slovo svet je menšie ako slovo sveter, ktoré je menšie ako svetlo.

Príklady

Input:

5 1
lev plz opiciak
lev
plz opiciak ondatra
ondatra tiger plz velryba
opiciak vtakopysk lev

Output:

lev
opiciak
--------------------
plz
ondatra
vtakopysk
tiger
velryba

Lev má 5/3 publikácie, opičiak má presne jednu a pĺž zaostal len tesne s 11/12 publikácie. Ondatra má 7/12 a vtákopysk má tretinu. Veľryba a tiger majú rovnako veľa a preto ich treba zoradiť lexikograficky.

Input:

3 3
lev zebra
zebra nosorozec
nosorozec lev

Output:

--------------------
lev
nosorozec
zebra

Tu má každý rovnaký počet – jednu publikáciu.

Input:

4 1
lev
mys plz
mys
plz lev

Output:

lev
mys
plz
--------------------

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013