colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit13ska

A: Orientácia
15 bodov Časový limit: 100 msPrvou a jednou z najdôležitejších úloh prezidentského kandidáta je určiť smerovanie svojej politiky tak, aby oslovil čo najväčší počet voličov. Preto si aj Maroško urobil niekoľko prieskumov populácie. Na základe týchto informácii sa rozhodne, ktorú politickú orientáciu zvolí.

Aj keď niektorí politológovia nepovažujú v súčasnej politike členenie na pravicu a ľavicu za aktuálne, Maroško si je vedomý, že pre našu voličskú populáciu má táto orientácia veľký význam. O každom voličovi si zistil, či sú jeho názory ľavicové alebo pravicové. Vašou úlohou je z týchto dát zistiť, ktorý politický názor má viac podporovateľov.

Na prvom riadku vstupu je celé číslo N - počet oslovených voličov. Platí 1 ≤ N ≤ 50. Na druhom riadku je N medzerou oddelených čísel - preferencie voličov. Tieto čísla sú celé, nenulové a v absolútnej hodnote nepresahujú 1000. V prípade, že má volič ľavicové názory, je toto číslo záporné. Ak má volič pravicové zmýšľanie, potom je toto číslo kladné.

Na jediný riadok výstupu vypíšte politický smer, ktorý má Maroško zvoliť. V prípade, že sú sily vyrovnané vypíšte lavopravostred. Nazabudnite na znak nového riadku na konci slova pri výpise.

Dôležitý je počet kladných/záporných čísel, nie ich súčet.

Poznámka: Týmto zadaním sme nechceli povedať, že ľavica má v politickej hre úlohu zápornej postavy. Sledovali sme tým len fakt, že ak sa pozrieme na štandardne nakreslenú číselnú os, záporne čísla sú naľavo od nuly. Toto zadanie nemá niesť žiadne skutočné politické posolstvo.

> Príklady:

vstup
5
-4 5 10 -1 3
 
výstup

pravica
 
vstup
1
-7
 
výstup

lavica

    
  
vstup
6
1 -5 -5 -4 7 11

    
  
výstup
lavopravostred

    
  
(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013